PortalFranczyza.pl - oferty franczyzy - Nr 1 w Polsce
Dodaj nową franczyzę (wpis bezpłatny) > Hasło
          
 
Strona Główna > Regulamin & Polityka Ochrony Prywatności
 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) - od 25.05.2018

 

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Profedom Sp. zo.o. (dalej „Portalfranczyza.pl”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Domaniewska 39A.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Portalfranczyza.pl?

Portalfranczyza.pl przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z serwisów prowadzonych przez Portalfranczyza.pl, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi, informować Cię o treściach i usługach Portalfranczyza.pl, udostępniać w serwisach przestrzeń reklamową, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Portalfranczyza.pl Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. Wyświetlanie w serwisach reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie), umożliwia natomiast pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie. W niektórych naszych serwisach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zawsze zostaniesz poinformowany. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Partnerzy, jako odrębni administratorzy danych osobowych, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Portalfranczyza.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Portalfranczyza.pl: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Portalfranczyza.pl udostępnia Twoje dane osobowe?

Portalfranczyza.pl, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Portalfranczyza.pl posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych.

Jak długo Portalfranczyza.pl przechowuje Twoje dane osobowe?

Portalfranczyza.pl przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Portalfranczyza.pl?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Portalfranczyza.pl albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Portalfranczyza.pl, możesz się skontaktować z przedstawicielem Portalfranczyza.pl, wykorzystując dane kontaktowe: info@portalfranczyza.pl


REGULAMIN SERWISU PORTALFRANCZYZA.PL

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu www.portalfranczyza.pl.
2. W serwisie www.portalfranczyza.pl publikowane są oferty "franczyza - franchising" przez osoby fizyczne i prawne, zwane dalej klientami. Serwis przewiduje inne formy reklamowania się przez klientów (banery, artykuły sponsorowane) oraz inne dostępne w aktualnej ofercie.
3. Reklamy i ogłoszenia publikowane w serwisie www.portalfranczyza.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4. Serwis www.portalfranczyza.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania logo, nazwy, treści, zdjęć będących własnością klienta przez osoby trzecie.
5. Opłata za korzystanie z usług serwisu www.portalfranczyza.pl jest uzależniona od aktualnie obowiązującego cennika. Ceny oferowanych usług uzależnione są od rodzaju ogłoszenia, czasu emisji oraz mogą być ustalane w indywidualnie zawieranych umowach.
6. Treść zamieszczanych w serwisie www.portalfranczyza.pl ofert nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
7. W przypadku naruszenia regulaminu Portalfranczyza.pl zastrzega sobie prawo do poprawek edytorskich, odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia z serwisu www.portalfranczyza.pl.
8. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiada klient, który jest także zobligowany do aktualizacji danych raz usuwania ofert, w przypadku kiedy stracą ważność.
9. Za udostępnione przez serwis hasło i login odpowiada klient. Serwis nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego działania osób trzecich wykorzystujących powierzone klientowi: login oraz hasło.
10. Klient publikujący ofertę w serwisie www.portalfranczyza.pl wyraża zgodę na upublicznienie danych kontaktowych umożliwiających zidentyfikowanie ogłoszeniodawcy.
11. Portalfranczyza.pl nie odpowiada za przerwy w normalnym działaniu serwisu spodowane awarią serwera.
12. Portalfranczyza.pl zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu www.portalfranczyza.pl spowodowanych pracani nad uaktualnieniem serwisu, zmian oprogramowania.
13.
Portalfranczyza.pl nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikami serwisu, będących wynikiem publikacji w Portalfranczyza.pl ogłoszenia/wizytówki oraz wymiany zapytań i informacji.
14. Portalfranczyza.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu serwisu www.portalfranczyza.pl


Kontrakty reklamowe zawierane na czas nieokreślony (na czas nieoznaczony / bezterminowo): klient może odstąpić od umowy na czas nieoznaczony z 30-dniowym terminem wypowiedzenia licząc od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało dokonane (pocztą elektroniczną lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z zastrzeżeniem, iż w przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem 120 dni od podpisania zamówienia, Portalfranczyza.pl nalicza opłatę manipulacyjną w wysokości 300 zł netto.

Baner / Logo : Baner linkuje do Twojej strony www. Bannery reklamowe w witrynie www.portalfranczyza.pl wyświetlane są w systemie rotacyjnym. Wykupienie banera  „na wyłączność” negocjowana jest indywidualnie.

Pozostałe umowy: Klient może wypowiedzieć umowę, jeśli nie chce być widoczny na
Portalfranczyza.pl, pod warunkiem, że zapłacił wcześniej pełną kwotę za usługę, widniejącą na podpisanym formularzu zamówienia.

Konto / Reklama: Klient zobowiązuje się do zamieszczenia swoich ofert / ogłoszeń na
Portalfranczyza.pl w ciągu 96 godzin po otwarciu konta (klient jest informowany o otwarciu konta w wiadomości e-mail zawierającej jego login i hasło). Portalfranczyza.pl nie może być pociągnięty do odpowiedzialności i nie zwróci klientowi pobranego wynagrodzenia za usługi (ani nie wypłaci odszkodowania), jeżeli klient nie korzysta z konta, nie zamieszcza ofert lub usuwa swoje oferty. Portalfranczyza.pl zobowiązuje się pomóc klientowi i zapewnić mu niezbędne wsparcie, aby jego oferty / ogłoszenia były aktywne.

W przypadku błędnego dodania ogłoszenia lub jego usunięcia przed upływem terminu ważności, Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty poniesionej za publikację ogłoszenia.

Portalfranczyza.pl nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia.

Postanowienia końcowe

Faktura zostanie wystawiona w terminie 30 dni od otrzymania zamówienia.

Regulamin dostępny jest w Serwisie
Portalfranczyza.pl. Na żądanie Klienci Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

O zmianie Regulaminu
Portalfranczyza.pl poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Portalfranczyza.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016.


Polityka Ochrony Prywatności


Zasady podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników Portalfranczyza.pl.pl. Portalfranczyza.pl, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej Spółce danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Portalfranczyza.pl.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Akceptując niniejszy regulamin ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Portalfranczyza.pl.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Portalfranczyza.pl.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Dane osobowe
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Profedom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A (02-672 Warszawa). Portalfranczyza.pl przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Portalfranczyza.pl.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Portalfranczyza.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Portalfranczyza.pl przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Portalfranczyza.pl.pl.

Odsyłacze do innych stron internetowych
Portalfranczyza.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Portalfranczyza.pl.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Portalfranczyza.pl.pl odsyłacz.

Informacje wysyłane do Użytkownika
Portalfranczyza.pl zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Portalfranczyza.pl.pl. Portalfranczyza.pl może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.


Zastrzeżenia prawne:
PORTALFRANCZYZA.pl, ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa
KRS 0000245692 NIP 525-23-50-883
wysokość kapitału zakładowego 50.000 pln

 
Dodaj franczyzę
PortalFranczyza.pl Newsletter

Polecamy
Biura do wynajęcia
Szukasz powierzchni biurowej
do wynajęcia ?
https://biuranet.pl/
Biura serwisowane
Biuro serwisowane do wynajęcia
bez prowizji od najemcy
www.ibiuraserwisowane.pl
Twoja reklama tutaj