PortalFranczyza.pl - oferty franczyzy - Nr 1 w Polsce
Dodaj nową franczyzę (wpis bezpłatny) > Hasło
          

Franczyza PATROL


kliknij w miniaturki aby zobaczyć powiększenie

Dane franczyzowe
Jednostki własne: n.d.
Aktualna liczba placówek franczyzowych: n.d.
Planowana liczba placówek franczyzowych: n.d.
 

Informacje o systemie franczyzowym PATROL

PATROL to nie tylko odzież. PATROL to styl życia i nowy spo­sób eks­pre­sji. Kre­atywne po­my­sły na­szych pro­jek­tan­tów po­zwo­liły na stwo­rze­nie miej­skiego dy­na­micz­nego stylu, na który skła­dają się ja­kość i od­po­wie­dzial­ność. Nie po­rzu­ca­jąc kla­sycz­nych wzo­rów, stale po­szu­ku­jemy no­wych in­spi­ra­cji, dzięki któ­rym masz do­stęp do mody z naj­wyż­szej półki. Do­dat­kowo ko­lek­cja marki PATROL obej­muje także t-shirt i ko­szule, longi, bluzy i swe­try. Do­łą­czamy do tego rów­nież sporą ilość ak­ce­so­riów, spo­śród któ­rych warto wspo­mnieć o pa­skach, czap­kach czy szalikach.

Kor­ner, z mocną ofertą spodni je­an­so­wych sta­nowi od za­wsze silną stronę każ­dego sklepu. Je­ans, nie­zmien­nie na­daje cha­rak­ter i wy­zna­cza po­zy­cję sklepu na rynku. PATROL to marka, która z całą od­po­wie­dzial­no­ścią speł­nia to wyzwanie.
 

Opis systemu franczyzowego

Po­czątki marki PATROL na pol­skim rynku się­gają lat 90. Od tego czasu nie­prze­rwa­nie łączymy styl ca­sual z naj­now­szymi tren­dami „city fa­shion” i „street col­lec­tion”. Ba­zu­jąc na kla­sycz­nej for­mie i kroju, szy­jemy ubra­nia z kul­to­wego ma­te­riału, ja­kim jest praw­dziwy jeans.

PATROL to nie tylko odzież. PATROL to styl życia i nowy spo­sób eks­pre­sji. Kre­atywne po­my­sły na­szych pro­jek­tan­tów po­zwo­liły na stwo­rze­nie miej­skiego dy­na­micz­nego stylu, na który skła­dają się ja­kość i od­po­wie­dzial­ność. Nie po­rzu­ca­jąc kla­sycz­nych wzo­rów, stale po­szu­ku­jemy no­wych in­spi­ra­cji, dzięki któ­rym masz do­stęp do mody z naj­wyż­szej półki. Do­dat­kowo ko­lek­cja marki PATROL obej­muje także t-shirt i ko­szule, longi, bluzy i swe­try. Do­łą­czamy do tego rów­nież sporą ilość ak­ce­so­riów, spo­śród któ­rych warto wspo­mnieć o pa­skach, czap­kach czy szalikach.

Ko­lek­cja PATROL pre­zen­to­wana jest w dwóch od­sło­nach. Dzięki pro­po­zy­cjom na se­zon spring / sum­mer oraz au­tumn / win­ter mo­żesz wy­brać dla sie­bie coś zu­peł­nie nie­po­wta­rzal­nego. Sprawdź, co na Cie­bie czeka.
 
Informacje o franczyzodawcy
Kor­ner, z mocną ofertą spodni je­an­so­wych sta­nowi od za­wsze silną stronę każ­dego sklepu.
Je­ans, nie­zmien­nie na­daje cha­rak­ter i wy­zna­cza po­zy­cję sklepu na rynku.
PATROL to marka, która z całą od­po­wie­dzial­no­ścią speł­nia to wyzwanie.

Kor­ner Pa­trol to:

    tra­dy­cja i do­świad­cze­nie marki,
    re­noma produktu,
    kon­ku­ren­cyj­ność cen,
    kla­syka i fashion,
    do­brze kom­po­nu­jące się z je­an­sem inne pro­dukty marki,
    part­ner­skie za­sady współpracy.

Sieć sprze­daży marki Pa­trol
zbu­do­wana jest w opar­ciu o dys­try­bu­cję:

- sprze­daż towarów,

Jak za­cząć?
 
Nakłady inwestycyjne
Minimum kwota inwestycji: n.d.
Opłata wstępna: n.d.
Opłata bieżąca: n.d.
Opłata marketingowa: n.d.
 
Wymagania - Informacje dla franczyzobiorcy

 
Wiadomości o systemie franczyzowym

Opinie franczyza PATROL

Opinie o franczyzie PATROL, Komentuj ! Jeszcze nie ma żadnej wypowiedzi. Niech Twoja będzie pierwsza.
Kontakt - franczyzodawcy
Nazwa firmy PATROL
Adres ul. Por­ce­la­nowa 19
  40-246 Katowice
zobacz numer telefonu i e-mail
tel. 1
email
wwwFormularz kontaktowy
Imię - Nazwisko
email
tel.
Wiadomość
Podaj wynik: 5 + pięć =
   
 


Zobacz podobne franczyzy
Franczyza Butik I Like! O FIRMIE BUTIK I LIKE! Grupa Trend & Fashion Group jest właścicielem sieci sklepów Butik I Like! Nieprzerwanie od 2001 roku...
Franczyza Greenpoint Marka Greenpoint to ubrania dla kobiet poszukujących eleganckich a jednocześnie funkcjonalnych i wygodnych fasonów, pozwalających czuć...
Dodaj franczyzę
Polecamy
Biura do wynajęcia
Szukasz powierzchni biurowej
do wynajęcia ?
https://biuranet.pl/
Biura serwisowane
Biuro serwisowane do wynajęcia
bez prowizji od najemcy
www.ibiuraserwisowane.pl
Twoja reklama tutaj