PortalFranczyza.pl - oferty franczyzy - Nr 1 w Polsce
Dodaj nową franczyzę (wpis bezpłatny) > Hasło
          

Franczyza PATROL


kliknij w miniaturki aby zobaczyć powiększenie

Dane franczyzowe
Jednostki własne: n.d.
Aktualna liczba placówek franczyzowych: n.d.
Planowana liczba placówek franczyzowych: n.d.
 

Informacje o systemie franczyzowym PATROL

PATROL to nie tylko odzież. PATROL to styl życia i nowy spo­sób eks­pre­sji. Kre­atywne po­my­sły na­szych pro­jek­tan­tów po­zwo­liły na stwo­rze­nie miej­skiego dy­na­micz­nego stylu, na który skła­dają się ja­kość i od­po­wie­dzial­ność. Nie po­rzu­ca­jąc kla­sycz­nych wzo­rów, stale po­szu­ku­jemy no­wych in­spi­ra­cji, dzięki któ­rym masz do­stęp do mody z naj­wyż­szej półki. Do­dat­kowo ko­lek­cja marki PATROL obej­muje także t-shirt i ko­szule, longi, bluzy i swe­try. Do­łą­czamy do tego rów­nież sporą ilość ak­ce­so­riów, spo­śród któ­rych warto wspo­mnieć o pa­skach, czap­kach czy szalikach.

Kor­ner, z mocną ofertą spodni je­an­so­wych sta­nowi od za­wsze silną stronę każ­dego sklepu. Je­ans, nie­zmien­nie na­daje cha­rak­ter i wy­zna­cza po­zy­cję sklepu na rynku. PATROL to marka, która z całą od­po­wie­dzial­no­ścią speł­nia to wyzwanie.
 

Opis systemu franczyzowego

Po­czątki marki PATROL na pol­skim rynku się­gają lat 90. Od tego czasu nie­prze­rwa­nie łączymy styl ca­sual z naj­now­szymi tren­dami „city fa­shion” i „street col­lec­tion”. Ba­zu­jąc na kla­sycz­nej for­mie i kroju, szy­jemy ubra­nia z kul­to­wego ma­te­riału, ja­kim jest praw­dziwy jeans.

PATROL to nie tylko odzież. PATROL to styl życia i nowy spo­sób eks­pre­sji. Kre­atywne po­my­sły na­szych pro­jek­tan­tów po­zwo­liły na stwo­rze­nie miej­skiego dy­na­micz­nego stylu, na który skła­dają się ja­kość i od­po­wie­dzial­ność. Nie po­rzu­ca­jąc kla­sycz­nych wzo­rów, stale po­szu­ku­jemy no­wych in­spi­ra­cji, dzięki któ­rym masz do­stęp do mody z naj­wyż­szej półki. Do­dat­kowo ko­lek­cja marki PATROL obej­muje także t-shirt i ko­szule, longi, bluzy i swe­try. Do­łą­czamy do tego rów­nież sporą ilość ak­ce­so­riów, spo­śród któ­rych warto wspo­mnieć o pa­skach, czap­kach czy szalikach.

Ko­lek­cja PATROL pre­zen­to­wana jest w dwóch od­sło­nach. Dzięki pro­po­zy­cjom na se­zon spring / sum­mer oraz au­tumn / win­ter mo­żesz wy­brać dla sie­bie coś zu­peł­nie nie­po­wta­rzal­nego. Sprawdź, co na Cie­bie czeka.
 
Informacje o franczyzodawcy
Kor­ner, z mocną ofertą spodni je­an­so­wych sta­nowi od za­wsze silną stronę każ­dego sklepu.
Je­ans, nie­zmien­nie na­daje cha­rak­ter i wy­zna­cza po­zy­cję sklepu na rynku.
PATROL to marka, która z całą od­po­wie­dzial­no­ścią speł­nia to wyzwanie.

Kor­ner Pa­trol to:

    tra­dy­cja i do­świad­cze­nie marki,
    re­noma produktu,
    kon­ku­ren­cyj­ność cen,
    kla­syka i fashion,
    do­brze kom­po­nu­jące się z je­an­sem inne pro­dukty marki,
    part­ner­skie za­sady współpracy.

Sieć sprze­daży marki Pa­trol
zbu­do­wana jest w opar­ciu o dys­try­bu­cję:

- sprze­daż towarów,

Jak za­cząć?
 
Nakłady inwestycyjne
Minimum kwota inwestycji: n.d.
Opłata wstępna: n.d.
Opłata bieżąca: n.d.
Opłata marketingowa: n.d.
 
Wymagania - Informacje dla franczyzobiorcy

 
Wiadomości o systemie franczyzowym

Opinie franczyza PATROL

Opinie o franczyzie PATROL, Komentuj ! Jeszcze nie ma żadnej wypowiedzi. Niech Twoja będzie pierwsza.
Kontakt - franczyzodawcy
Nazwa firmy PATROL
Adres ul. Por­ce­la­nowa 19
  40-246 Katowice
zobacz numer telefonu i e-mail
tel. 1
email
wwwFormularz kontaktowy
Imię - Nazwisko
email
tel.
Wiadomość
Podaj wynik: 2 + siedem =
   
 


Zobacz podobne franczyzy
Franczyza Niepowtarzalny hiszpański styl Oferujemy model biznesowy ugruntowany na rynkach lokalnych I międzynarodowych. Zdobyliśmy trwały wizerunek firmy i pozycję lidera. Posiadamy...
Franczyza Funk’n’Soul Funk’n’Soul to miejska marka odzieżowa. Tworzymy dla wyrazistego, oryginalnego stylu. Nasze kolekcje to potężny ładunek pozytywnej...
Dodaj franczyzę
Polecamy
Biura do wynajęcia
Szukasz powierzchni biurowej
do wynajęcia ?
https://biuranet.pl/
Biura serwisowane
Biuro serwisowane do wynajęcia
bez prowizji od najemcy
www.ibiuraserwisowane.pl
Twoja reklama tutaj